Zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko

By in ,
150
Zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko

Rozdział 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym.

6 czerwca 2018 r. wprowadzono nowe uprawnienia dotyczące zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 18, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego?

Można wyróżnić kilka kategorii osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, które muszą spełnić warunki określone w ustawie, aby ten zasiłek otrzymać.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem :

1.w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

-chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

3. Zasiłek opiekuńczy przysługuje też z tytułu opieki nad innym chorym członkiem rodziny

Warunek braku opieki

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Ile dni zwolnienia przysługuje na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

  1. 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi zdrowymi do ukończenia 8 roku życia oraz chorych do ukończenia 14 roku życia.
  2. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, tj. m.in. dziećmi powyżej 14 roku życia.

Za ile dni w ciągu roku opiekun niepełnosprawnego dziecka może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad:

  1. chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 14 lat lub
  2. nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 8 lat, w razie choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale sprawującego opiekę nad tym dzieckiem,

wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje na zasadach ogólnych, tj. łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym.

Od 6 czerwca 2018 r. opiekunom dzieci niepełnosprawnych przysługuje dodatkowo:

30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Limit zasiłku opiekuńczego w wymiarze 30 dni stosujemy, gdy ubezpieczony korzysta z tego zasiłku z tytułu sprawowania opieki wyłącznie nad:

  1. chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, a nie ukończyło 18 lat lub
  2. dzieckiem niepełnosprawnym , które ukończyło 8 lat, a nie ukończyło 18 lat, w razie choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem.

 

Joanna Rułkowska

http://www.prawo-mamy.pl

A z nami bądź w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.

Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla sybskrybentów.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *