Uprawnienia macierzyńskie w przypadku poronienia, martwego urodzenia i śmierci dziecka po urodzeniu

By in
127
Uprawnienia macierzyńskie w przypadku poronienia, martwego urodzenia i śmierci dziecka po urodzeniu

UPRAWNIENIA W PRZYPADKU PORONIENIA I MARTWEGO URODZENIA
Dzisiejszy artykuł jest zapewne najtrudniejszym tematem na tym blogu, ale zapewne również jednym z najważniejszych. Wiem z Waszych wiadomości jakie to dla Was trudne sytuacje i jak bardzo potrzebujecie wówczas pomocy. Szpitale, pomimo nałożonego na nich obowiązku szczegółowego informowania o przysługujących uprawnieniach i procedurach, często nie przykładają do tego wystarczające uwagi. Mam nadzieję, że ten tekst pomoże chociaż jednej z Was, bo już wtedy będzie miał sens.
Pamiętaj, że decyzja o tym, z których z poniższych uprawnień chcesz korzystać, należy tylko do rodziców dziecka. Możecie też zdecydować, iż nie chcesz korzystać z żadnego z poniższych uprawnień, co wiąże się z tym, iż nie odbierzecie ze szpitala ciała dziecka.
Dla rozróżnienia poronienia i martwego urodzenia, ważnym jest wiek ciąży, w którym doszło do utraty dziecka:
– poronienie następuje przed 22 tygodniem ciąży;
– urodzenie martwe następuje po 22 tygodniu ciąży.

Ustalenie płci dziecka po poronieniu – problematyka dotycząca poronień (nie martwych urodzeń)

Jeżeli doszło do poronienia, szpital ma obowiązek wystawienia „karty martwego urodzenia”.
Do tego jednak niezbędnym jest możliwość ustalenia płci dziecka utraconego. Jeżeli do poronienia doszło na tak wczesnym etapie, że lekarz na podstawie badań organoleptycznych nie będzie w stanie określić płci, szpital może wydać jedynie „kartę zgonu” bez ustalonej płci. Dotyczy to zwykle sytuacji zakończenia ciąży przed jej 16 tygodniem.
W powyższej sytuacji możecie jednak wykonać badania DNA, które określą płeć dziecka. Koszty tych badań na ten moment nie są refundowane przez NFZ, co oznacza konieczność ich pokrycia przez rodziców.
Aby je przeprowadzić należy zwrócić się do szpitala o wydanie tzw. „bloczków parafinowych”, czyli tkanek, na podstawie których możliwym będzie wykonanie badań.
Po określeniu płci dziecka, szpital wystawi „kartę martwego urodzenia”.

Prawo do rejestracji w USC

Celem rejestracji dziecka utraconego w USC, koniecznym jest wydanie przez szpital „karty martwego urodzenia”. Tu więc ważnym jest to, co opisałam wyżej, czyli kwestia ustalenia płci (w przypadku poronień przed 22 tygodniem ciąży).
Termin zgłoszenia w USC to:
– w sytuacji zgłaszania przez rodziców: 3 dni od wydania „karty martwego urodzenia”. W przypadku więc konieczności wykonania badań genetycznych, „karta” zostanie wydana dopiero po ustaleniu płci i od tego momentu biegnie 3-dniowy termin;
– w sytuacji zgłoszenia przez szpital: 1 dzień od wydania „karty martwego urodzenia” .
Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka.
Akt urodzenia koniecznym będzie do skorzystania z zasiłku pogrzebowego i urlopu macierzyńskiego, o czym przeczytacie poniżej.

Prawo do pochówku dziecka

Na podstawie „karty martwego urodzenia” możecie zorganizować pochówek dziecka.
To uprawnienie przysługuje Wam również w sytuacji braku możliwości ustalenia płci, gdy nie będziecie chcieli skorzystać z możliwości wykonania badań DNA i dalszej rejestracji w USC. W takim przypadku szpital może wystawić „kartę zgonu”, która będzie wystarczającą do zorganizowania pochówku.
Z dokumentem tym należy udać się do zarządcy wybranego cmentarza lub domu pogrzebowego, który zwykle bierze na siebie większość formalności.

Prawo do zasiłku pogrzebowego

Uprawnienie to przysługuje Wam bez względu na termin zakończenia ciąży.
Dokumentem niezbędnym do uzyskania go, jest akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka (o czym pisałam powyżej).
Do właściwego ZUS należy złożyć:
– wniosek Z-12;
– akt urodzenia ze stosowną adnotacją;
– faktury/rachunki, potwierdzające poniesione koszty.
Termin na złożenie powyższych dokumentów wynosi 12 miesięcy.
Wszystkie formalności może również zorganizować dom pogrzebowy.
Kwota zasiłku wynosi 4000,00 zł.
W przypadku poronienia ciąży mnogiej, zasiłek pogrzebowy przysługuje na każde utracone dziecko, w wysokości 4000,00 na każde dziecko.

Prawo do urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z kodeksem pracy, po poronieniu Matce przysługuje 8 tygodniowy urlop macierzyński (56 dni). Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z tego uprawnienia, nie możesz przerwać go wcześniej, niż po upływie 7 dni.
Celem skorzystania z tego uprawnienia, należy przedstawić pracodawcy skrócony akt urodzenia. Wysokość zasiłku w tym przypadku będzie wynosiła 100% podstawy wymiaru.

Zwolnienie chorobowe po poronieniu

Ważną kwestią jest to, z jakim kodem powinno być wystawione zwolnienie chorobowe, związane z poronieniem. Sam fakt częstej konieczności takiego zwolnienia nie budzi wątpliwości.
Uznaje się, iż od dnia poronienia zwolnienie chorobowe nie powinno już posiadać kodu B.
W praktyce oznacza to, że jeśli przebywałaś na zwolnieniu chorobowym w czasie ciąży i w jego trakcie doszło do poronienia, to na podstawie dokumentów stwierdzających ten fakt, od dnia poronienia ZUS obniży wysokość zasiłku chorobowego ze 100%, na 80%.
Za czas jednak przebywania np. w szpitalu przed poronieniem, szpital wystawi druk oznakowany kodem B. W praktyce często jednak dostaję pytania, co zrobić w sytuacji, w której kobieta nie chce, aby pracodawca dowiedział się o ciąży.
Na prośbę bez kodu B…

Poronienie poza szpitalem

Powyższe uprawnienia dotyczą zarówno sytuacji, gdy do poronienia doszło w szpitalu, jak również w przypadkach poronień poza nim. W takiej sytuacji, odpowiedzialnym za wystawienie odpowiednich dokumentów jest szpital, do którego kobieta zgłosiła się po poronieniu.
Marzena | Mama Prawniczka Podstawa prawna

  1. 1  Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 887).
  2. 2  Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).
  3. 3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  4. 4  Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741) tj. z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

 

UPRAWNIENIA MACIERZYŃSKIE W PRZYPADKU ŚMIERCI DZIECKA PO URODZENIU

Urlop macierzyński

Śmierć dziecka w ciągu 8 tygodni po porodzie.
Jeżeli doszło do śmierci dziecka, które nie ukończyło 8 tygodnia życia, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni. Urlop ten zaczyna swój bieg od dnia porodu, ale nie może być krótszy aniżeli 7 dni od dnia zgonu.
Śmierć dziecka po upływie 8 tygodni .
W sytuacji, w której do śmierci dziecka doszło po upływie 8 tygodnia życia, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia zgonu dziecka.
W przypadku urodzenia więcej, aniżeli jednego dziecka przy jednym porodzie, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego, w wymiarze stosownym do liczby dzieci, pozostających przy życiu. Wymiary urlopu macierzyńskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

  • 20 tygodni – jeśli urodziłaś jedno dziecko przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni – jeśli urodziłaś dwoje dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodnie – jeśli urodziłaś troje dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni – jeśli urodziłaś czworo dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni – jeśli urodziłaś pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie.Wysokość zasiłku macierzyńskiego w tym przypadku, wynosi oczywiście również 100% podstawy.

Urlopy okolicznościowe

Z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje obojgu rodzicom, z tym zastrzeżeniem, iż Matce przysługuje w sytuacji, w której nie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar to 2 dni. Za czas przebywania na urlopie, zachowywane jest prawo do pełnego wynagrodzenia.

Z tytułu zgonu i pogrzebu dziecka – przysługuje obojgu rodzicom, z tym zastrzeżeniem, iż Matce przysługuje w sytuacji, w której nie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar to 2 dni.
Za czas przebywania na urlopie, zachowywane jest prawo do pełnego wynagrodzenia.
Marzena | Mama Prawniczka
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281 ze zm.)

Po dodatkową dawkę wiedzy prawnej zajrzyj koniecznie na nasz fanpage na Facebook’u.
Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.
Zapisz się na newsletter, żeby być na bieżąco i otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

]]>

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *