Ulga rehabilitacyjna. Ważne informacje dla mam dzieci niepełnosprawnych.

By in , , ,
294
Ulga rehabilitacyjna. Ważne informacje dla mam dzieci niepełnosprawnych.

Ulga rehabilitacyjna

W prawie podatkowym istnieje zasada zgodnie z którą, osoby niepełnosprawne mogą w zeznaniu rocznym  odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest:

 • poniesienie wydatku przez osobę niepełnosprawną lub
 • podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.
 • Musi to być wydatek, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotyczyć tej osoby niepełnosprawnej.

Kiedy z odliczenia może skorzystać mama dziecka niepełnosprawnego?

Mama dziecka niepełnosprawnego będzie mogła skorzystać z odliczenia w sytuacji, gdy dziecko będzie pozostawać na jej utrzymaniu. Zgodnie bowiem z ustawą z odliczenia może skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika to osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 10.080 zł, będąca dla podatnika:

 • współmałżonkiem,
 • dzieckiem własnym,
 • dzieckiem przysposobionym,
 • dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie,
 • pasierbem,
 • rodzicem,
 • rodzicem współmałżonka,
 • rodzeństwem,
 • ojczymem,
 • macochą,
 • zięciem lub
 • synową.

Do ww. limitu dochodów 10.080 zł nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT.

Jakie wydatki może odliczyć od dochodu mama dziecka niepełnosprawnego w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

1.Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz
 • wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • Ustawowa lista wydatków ma charakter zamknięty, tzn. odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały wymienione w ustawie PIT.

2. Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane

 • ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu aktywności,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
 • ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo
 • w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

3.Wydatki udokumentowane. Podatnik powinien być w stanie udowodnić poniesione wydatki. 4.Obowiązek udokumentowania wydatków nie dotyczy wydatków związanych z:

 • Opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymaniem psa asystującego,
 • Używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.
 • Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest zobowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

5.Wydatki można odliczyć w całości lub do określonego w ustawie limitu.

Wydatki nielimitowane

Wydatki nielimitowane to takie, gdy odliczeniu od dochodu do opodatkowania podlegają całe wydatkowane kwoty. Są to wydatki poniesione na:

 1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. Odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. Odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 7. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 8. Opłacenie tłumacza języka migowego,
 9. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 10. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

11. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zakładach rehabilitacji leczniczej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane

W sytuacji, gdy podatnik chce odliczyć wydatki limitowane kwotę przysługującego odliczenia od dochodu oblicza się z uwzględnieniem górnego lub też dolnego limitu kwotowego. Do tego typu wydatków należą wydatki poniesione na:

 1. Opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł,
 2. Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tzn. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł,
 3. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł,
 4. Leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo – odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Nowelizacja ustawy i regulacji dotyczących ulgi rehabilitacyjnej

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono kilka zmian w instytucji ulgi rehabilitacyjnej.

 1. Dawniej tylko osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa, natomiast nowelizacja rozszerzyła krąg osób, które mogą odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego.
 2. Poszerzono zakres stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 3. Najważniejsze dla mam dzieci niepełnosprawnych, to fakt iż podwyższono do 10.080 zł dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej.

Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom część mam dzieci niepełnosprawnych będzie mogła skorzystać z przysługującego im prawa do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej od podatku. Jeśli jesteście zainteresowane tym tematem i sposobem odliczenia ulgi zapraszam na moją stronę Prawo Mamy, gdzie możecie przeczytać bardziej rozbudowany artykuł na ten temat.

Joanna Rułkowska. Żona Tomasza i mama trójki chłopców, prawnik w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, założycielka bloga Prawo mamy, była mama studentka. Lubi dzielić się swoją wiedzą z innymi, współorganizując szkolenia z prawa. Wspiera i motywuje młode mamy, zwłaszcza studentki. Dąży do tego, by za kilka lat otworzyć kancelarię i pracować z przedsiębiorczymi kobietami. Wychowuje dzieci w duchu szkoły Montessori, kocha długie spacery, wędrówki po górach i makrofotografię. Kiedy tylko może piecze ciasteczka i czyta książki Reginy Brett.

Bibliografia:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 3. Ulga rehabilitacyjna, http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/7571635/ulga+rehabilitacyjna.pdf
 4. Ulga rehabilitacyjna po zmianach, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/773839,Ulga-rehabilitacyjna-po-zmianach.html
 5. Ulga rehabilitacyjna, www.prawo-mamy.pl

Bądź z nami w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.

Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *