Idzie nowe, czyli o projektowanych zmianach w prawie pracy słów kilka

By in , , ,
287
Idzie nowe, czyli o projektowanych zmianach w prawie pracy słów kilka

Czy pamiętasz, jak rok temu tysiące Polaków z dnia na dzień rozpoczęło pracę zdalną? Pandemia zmieniła wiele w naszym codziennym funkcjonowaniu. Wystawiła nas na niejedną próbę. Jednakże okazało się, że w wielu firmach praca zdalna to rozwiązanie, które przyniosło zaskakująco pozytywne rezultaty. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy dostrzegli jej korzyści i postanowili na stałe wprowadzić pracę zdalną w swoich zakładach pracy.

W jakim celu powstał projekt zmian w prawie pracy?

Jednakże zaczęło powstawać wiele wątpliwości związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Obecny kodeks pracy mówi tylko o telepracy. Natomiast pracę zdalną wprowadziła spec ustawa covidowa. Ale jak wiadomo, potrzebujemy rozwiązań na stałe, które na podstawie ostatnich doświadczeń zadowolą obie strony stosunku pracy.

Naprzeciw tym potrzebom wyszło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które opracowało projekt zmian w prawie pracy dotyczący pracy zdalnej.

Projekt jest na razie w fazie opiniowania, ale warto już teraz wiedzieć, co może się zmienić.

Jak można przeczytać na gov.pl:

„Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna – to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii”.

Główne założenia projektu

Jakie więc są jedne z najważniejszych założeń projektu?

 • Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika. Zatem możliwa będzie zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna – stosownie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.
 • Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia.
 • Projekt ustawy określa krąg pracowników, których wniosek o wykonywanie pracy zdalnej będzie dla pracodawcy co do zasady wiążący – są to pracownicy wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także określeni w przepisach pracownicy – rodzice dzieci z niepełnosprawnością.
 • Projekt zawiera również zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

Oprócz tego pracodawca będzie zobowiązany:

 • dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych),
 • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy.

Ale – praca zdalna będzie mogła być wykonywana także z wykorzystaniem narzędzi pracy niedostarczonych przez pracodawcę.  W takim przypadku obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania, pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony.

Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane:

 • u pracodawcy, u którego działają związki zawodowe – w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, albo w regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia,
 • u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy w szczególnych przypadkach, tj.:

 • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub
 • gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Poza tym, na uwagę zasługuje również fakt, że zgodnie z projektem ustawy wszystkie wnioski pracownika, dla których przepisy kodeksu wymagają formy pisemnej, np. wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za pracę nadliczbową, będą mogły być składane w postaci papierowej lub elektronicznej, zatem także drogą mailową! To bardzo istotna zmiana.

Podsumowanie

Podsumowując, projekt zakłada istotne zmiany i rozwiązania dotyczące pracy zdalnej. Nakłada na pracodawców nowe obowiązki, z którymi będą się musieli zmierzyć być może już niedługo. W jakim kształcie i kiedy projekt wejdzie w życie w formie ustawy, na to będziemy musieli zapewne jeszcze poczekać

A Ty co myślisz o zmianach w kodeksie pracy?

To dobry kierunek?

Napisz nam koniecznie w komentarzu!

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *