Czy przedsiębiorcze mamy, prowadzące działalność nierejestrowaną muszą posiadać kasę fiskalną?

By in
2123
Czy przedsiębiorcze mamy, prowadzące działalność nierejestrowaną muszą posiadać kasę fiskalną?

O działalności nierejestrowanej pisałam Wam już kilka razy – np. wpis o kwestiach podatkowych znajdziecie tutaj, sporo informacji znajdziecie też na stronie Prawo Mamy (tutaj), a już niedługo powstanie pierwszy e-book o działalności nierejestrowanej – dedykowany przedsiębiorczym mamom!

Wśród komentarzy do jednego z artykułów, znalazło się pytanie od czytelniczki – czy jeśli zamierza ona (czytelniczka) świadczyć usługi wizażu, to powinna posiadać kasę fiskalną i drukować paragony? Obiecałam, że kolejny wpis będzie dotyczył tego zagadnienia. Czas odpowiedzieć na pytanie – czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą posiadać kasę fiskalną?

Kiedy powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Ciąży on na podatnikach VAT, którzy 

 • prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (nie będących przedsiębiorcami) oraz 
 • rolników ryczałtowych. 

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ciąży nie tylko na zarejestrowanych podatnikach VAT, lecz także na podatnikach VAT zwolnionych podmiotowo, oraz podatnikach niezarejestrowanych.

Czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane na gruncie ustawy o VAT do posiadania kasy fiskalnej?

Tak. Przedsiębiorcy prowadzący działalność nieewidencjonowana są objęci obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej. Podkreślmy jednak, że obowiązek powstaje w przypadku, gdy sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorczą mamę, prowadzona jest na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Tak. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, polegającą na sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych mogą  skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej z uwagi na niski obrót (przychód należny nie może bowiem przekroczyć określonego w ustawie limitu – w 2019 r. – 1125 zł). 

Zwolnienie bowiem przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Czy możliwe jest zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na formę dokonywania płatności?

Zgodnie z pozycją 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej podlegają świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła płatność.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży wysyłkowej – pozycja 36 załącznika do rozporządzenia. 

Możliwość skorzystania z niniejszych zwolnień dopuszcza par. 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

Jeżeli, chociaż jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony przez podatnika, skorzystanie z tych konkretnych zwolnień nie będzie możliwe. Należy również podkreślić, że w sytuacji gdy zapłata za usługę lub dostawę towaru w systemie wysyłkowym zostanie wykonana w części przelewem, a w części gotówką, wówczas zwolnienie to również nie znajdzie zastosowania.

Jak wynika ze stanowiska organów podatkowych, płatności dokonywane za pomocą PayPal czy PayU uznawane są za płatności wykonane za pośrednictwem banku, co pozawala podatnikom na korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej wynikającego z poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

Czy zwolnienia dotyczą wszystkich osób, które prowadzą działalność nierejestrowaną? 

Niestety nie. Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej z uwagi na niski obrót nie będzie przysługiwać wszystkim przedsiębiorczym mamom. Wynika to z faktu, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w §4 wymienia katalog czynności, w stosunku do których zwolnienie nie znajdzie zastosowania niezależnie od wysokości obrotu. 

(!) Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie oraz wydawania paragonów  w przypadku braku zwolnienia występuje już w stosunku do pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych.

Jakie konkretnie czynności oraz rodzaje działalności są objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów?

Obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę nierejestrowego kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, niezależnie od wysokości obrotu, dotyczyć będzie:

 1. Dostawy
 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 16.  Usług 
 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 11. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Czy przedsiębiorczej mamie, grożą jakieś kary i sankcje za brak kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi stosownej ewidencji, naczelnik urzędu skarbowego (lub naczelnik urzędu celno-skarbowego) ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną, która narusza obowiązki ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej mogą grozić określone sankcje karne. Co ważne, sankcje te grożą w przypadku, gdy uchybienia nastąpiły w sposób zawiniony. 

W jakich konkretnie sytuacjach przedsiębiorcy grozi kara? 

W przypadku:

 • nieprowadzenia ewidencji w kasie fiskalnej w ogólne, pomimo ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku – przestępstwo bądź wykroczenie nieprowadzenia księgi (art. 60 §1 oraz §2 Kodeksu karnego skarbowego)
 • nieewidencjonowanie w kasie fiskalnej niektórych sprzedaży – przestępstwo naruszenia procedury rachunkowej (art. 62 §4 k.k.s.)

Podsumowanie.

Jak wynika z powyższych rozważań – to czy przedsiębiorcza mama, prowadząca działalność nierejestrowaną będzie zobowiązana za zakupu i stosowania kasy fiskalnej – zależy od kilku czynników. Zależy od dochodu, formy zapłaty oraz tego, czy dana działalność nie została wymieniona, jako jedna z tych, w których należy posiadać kasę już przy pierwszej czynności. Odpowiadając na pytanie czytelniczki należy stwierdzić, że niestety będzie ona zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej, ponieważ usługi wizażu należy zaliczyć do usług kosmetycznych. Będzie ona (czytelniczka) zobowiązana do posiadania kasy oraz wydawania paragonów występuje już przy pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Bibliografia:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Joanna Rułkowska

Założycielka bloga Prawo mamy, była mama studentka. Lubi dzielić się swoją wiedzą z innymi, współorganizując szkolenia z prawa. Wspiera i motywuje młode mamy, zwłaszcza studentki. Dąży do tego, by za kilka lat otworzyć kancelarię i pracować z przedsiębiorczymi kobietami. Wychowuje dzieci w duchu szkoły Montessori, kocha długie spacery, wędrówki po górach i makrofotografię. Kiedy tylko może piecze ciasteczka i czyta książki Reginy Brett.

Bądź z nami w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.

Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

9 Comments
 1. Co prawda mnie to już nie dotyczy, ale super że takie informacje opisane bardzo dokładnie można znaleźć. Mogą być pomocne dla wielu osób 😉

 2. Bardzo wartościowy wpis.
  Ze swojej strony dodam jeszcze, że jeśli przedsiębiorca lub osoba prowadząca nierejestrowaną działalność działa w branży beauty, czyli czytelnika zadająca to pytanie ale też kosmetyczka, fryzjerka a nawet dentystka (również prawnik), będzie zobowiązany do posiadania kasy on-line od dnia 01.01.2021.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *