A co, gdyby szkoły nie było? O edukacji domowej słów kilka.

By in , ,
17307
A co, gdyby szkoły nie było? O edukacji domowej słów kilka.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czyli tzw. Tarczą 3.0, od dnia 25 maja 2020 r. do szkół wrócili najmłodsi. To dla nich (dzieci z klas I-III) otwierają szkoły celem sprawowania nad nimi funkcji opiekuńczych. A to oznacza co do zasady, że dzieci stale kontynuują naukę zdalną, a w szkole czas spędzają jedynie czas na świetlicy…

W jakiej sytuacji znalazły się zatem dzieci? Ogólnie mówiąc nieciekawej… Spokojnie można powiedzieć, że chyba nawet znacznie gorszej, niż dzieci, które mogą zostać w domu. Po pobycie w placówce oświatowej, która nie uczy, a jedynie sprawuje opiekę, wrócą bowiem do domu, i popołudniami będą musiały kontynuować zdalną edukację pod opieką rodziców… 

Dlatego, odpowiadając na pytania rodziców, przygotowaliśmy poniżej kilka cennych informacji o prawdziwej edukacji domowej, jako formie nauczania realizowaną poza szkołą, na którą w obecnej sytuacji decyduje się przejść coraz więcej rodziców. 

W Polsce istnieje obowiązek edukacji (uczenia się), ale nie ma obowiązku chodzenia do szkoły. Dlatego każde dziecko będące w edukacji domowej jest jednocześnie zapisane do szkoły, ale nie uczęszcza do niej, a jedynie zdaje w niej egzaminy klasyfikacyjne. Taką edukację można odbywać od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do matury. 

Aby przejść na edukację domową potrzebujemy przygotować następujące dokumenty, które składamy u dyrektora wybranej przez nas szkoły:

  1. podanie do dyrektora szkoły o możliwość spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą wraz ze zgodą obojga rodziców (aczkolwiek rodzice nie muszą mieć wykształcenia pedagogicznego ani nawet ukończonych studiów) i oświadczeniem o zapewnieniu warunków dziecku do realizacji podstawy programowej na danym etapie kształcenia w domu,
  2. zobowiązanie rodziców do przystępowania przez ich dziecko do egzaminów końcoworocznych,
  3. opinię o dziecku z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (poradni publicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, jeśli dziecko nie jest w żadnej placówce, a jeśli już chodzi do przedszkola, to z poradni rejonowej właściwej dla danej placówki, do której uczęszcza dziecko).

Dodatkowe dokumenty, które może żądać dyrektor konkretnej szkoły, to może być:

  1. oświadczenie o miejscu zamieszkania,
  2. wypełnienie ankiety ze szkoły,
  3. przedłożenia/okazania świadectw ukończenia uprzednio klas przez dziecko.

Dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodziców wydaje, bądź nie, zgodę na edukację domową dla danego ucznia, a zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie (o czym poniżej).

Termin złożenia kompletu dokumentów do dyrektora szkoły, to 31 sierpnia danego roku, gdy zamierzamy dziecko zabrać do edukacji domowej od 1 września. Możemy jednak przejść na edukację domową w dowolnym momencie, tj. na każdym etapie trwania danego roku szkolnego.

Szkołę, w której realizujemy edukację domową musimy wybrać w województwie, w którym mamy miejsce zamieszkania. Warto zwrócić uwagę na to, żeby to była szkoła przyjazna edukacji domowej. Bliskość położenia naszej szkoły daje sporo plusów, z których można, ale nie trzeba korzystać. Uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć w szkole. Mogą przychodzić na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, a także mogą brać udział w indywidualnych konsultacjach dydaktycznych z nauczycielami oraz mogą korzystać z podręczników, książek i innych materiałów dydaktycznych.

Edukację domową można cofnąć w każdej chwili na wniosek rodziców oraz w sytuacji, gdy nie zostały zdane przez dziecko egzaminy klasyfikacyjne końcoworoczne. 

Podstawa prawna: wszystkie te wiadomości znajdziesz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), ogłoszonej dnia 22 maja 2020 r., obowiązującej od dnia 1 września 2017 r.

AUTORKA: Kinga Lalowicz. Prawnik, CEOprezes Fundacji Prawo dla Mam, która pomaga przedsiębiorczym kobietom przetrwać w gąszczu przepisów prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym (w tym prawie spółek)oraz wszelkich sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami. Urodzona szefowa, koordynatorka i organizatorka.Także mama, która wiedząc jak ciężko spełniać się w tylu rolach powołała fundację celem pomagania innym mamom będącym w podobnej sytuacji. Prowadzi fanpage Kinga Lalowicz – Bezpieczny House Flipping.

CHCESZ WESPRZEĆ NASZĄ FUNDACJĘ?

Możesz to zrobić dzięki poniższym cegiełkom! Dziękujemy ❤

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *