7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód

By in ,
58767
7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód

Przesłanki rozwodu W postępowaniu rozwodowym sąd bada czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, a zatem czy ustały pomiędzy małżonkami więzi: fizyczna, emocjonalna i gospodarcza oraz czy rozpad ten ma charakter trwały i brak jest widoków, aby małżeństwo funkcjonowało jeszcze w przyszłości.

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd weryfikuje także, czy dobro dzieci nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.

Orzeczenie o winie

Składając pozew o rozwód należy sobie również odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, aby w wyroku rozwodowym sąd orzekał, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Możliwym jest, aby sąd nie orzekał o winie lub też aby wskazał winę jednego lub obydwojga małżonków.

Co istotne, sąd nie będzie orzekał winy wyłącznie w sytuacji, gdy oboje małżonkowie w toku postępowania sądowego złożą wniosek o nieorzekanie o winie. W przeciwnym bowiem razie, w braku takiego wniosku, sąd zobowiązany jest do wskazania w wyroku rozwodowym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

Na gruncie obowiązujących przepisów w postępowaniu rozwodowym sąd jednak nie miarkuje winy, a zatem nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej, a który mniej do rozpadu małżeństwa – jeżeli drugi z małżonków choć trochę przyczynił się do rozpadu pożycia, sąd orzeka winę obydwojga małżonków.

Warto pamiętać, iż choć w większości przypadków fakt orzeczenia o winie ma charakter głównie ambicjonalny, to jednak z rozstrzygnięciem, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa wiążą się także konsekwencje finansowe.

Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania przez okres pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Konieczne tu jest jednak zaistnienie przesłanki niedostatku, a zatem sytuacja zaistnienia choroby, utraty pracy, braku środków na zaspokojenie swoich nawet podstawowych potrzeb życiowych, itd.

W sytuacji natomiast, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec obowiązek przyczyniania się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku – w tym przypadku wystarczającym jest bowiem samo pogorszenie sytuacji materialnej wskutek rozwodu.

Gdy dzieci są jeszcze niepełnoletnie

W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów.

Na zgodny wniosek stron sąd może zaniechać orzekania o kontaktach z dzieckiem. W praktyce coraz częściej zdarza się, że wraz z decyzją o rozstaniu i złożeniu pozwu rozwodowego rodzice podpisują także porozumienie rodzicielskie, w którym w drodze pisemnej umowy ustalają aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Porozumienie to jest istotnym wyznacznikiem dla sądu w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej dziecka po rozwodzie rodziców. W braku porozumienia o władzy rodzicielskiej, kontaktach i wysokości alimentów rozstrzyga sąd.

Co z mieszkaniem?

Warto pamiętać, iż jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o sposobie korzystania z mieszkania. W tym zakresie jednak sąd nie rozstrzyga kwestii własności lokalu, ani też co do zasady nie dokonuje podziału majątku.

W sytuacjach wyjątkowych istnieje także możliwość orzeczenia przez sąd eksmisji małżonka, który swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, ale wyłącznie w sytuacji, gdy drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego i o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Podział majątku

Choć przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość dokonania podziału majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli któryś z małżonków złoży taki wniosek, to jednak w praktyce w wyniku sprawy rozwodowej sąd dokonuje takiego podziału niezwykle rzadko.

Warunkiem jest bowiem przesłanka, iż przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. W praktyce zaś znacznie częściej niż fakt rozkładu pożycia, czy kontaktów z dzieckiem pomiędzy małżonkami sporne pozostają kwestie finansowe – stąd też podział majątku dokonywany jest w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego.

Nazwisko po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego bez dokonywania żadnych nadmiernych formalności. Wystarczającym jest bowiem złożenie stosownego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Koniecznie jednak należy pamiętać, iż na złożenie takiego oświadczenia mamy tylko 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Koszty postępowania

Na koszty postępowania rozwodowego składa się opłata od pozwu (na dzień 9.08.2018 r. w wysokości 600 zł) oraz jeżeli korzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) i koszt wynagrodzenia pełnomocnika (zazwyczaj indywidualnie uzgadniany z wybranym przez nas adwokatem lub radcą prawnym).

W tego typu postępowaniu, z uwagi na doniosłość dla naszego życia rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu rozwodowym (zarówno, co do kwestii orzeczenia rozwodu, jak i kwestii związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi), ale również wysoki ładunek emocjonalny związany z prowadzonym postępowaniem i przeprowadzanymi dowodami warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego wybierając osobę, która w sposób odpowiedni dopilnuje zabezpieczenia naszych interesów.

Autorka: Karolina Gorczyca–Barszczewska jest adwokatem prowadzącym własną Kancelarię Adwokacką, w ramach której zajmuje się głównie sprawami znajdującymi się w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego oraz związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególnie dotyczącymi prawa pracy, własności intelektualnej oraz prawa umów. W ramach działalności pro bono często występuje w sprawach karnych, reprezentując interesy małoletnich pokrzywdzonych. Absolwentka prawa i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szeregu studiów podyplomowych i szkoleń. Obecnie doktorantka przygotowująca rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz członek Komisji Inicjatyw #Nowoczesna Adwokatura Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie w kadencji 2016–2020.  Znajdziecie ją na stronie internetowej: kancelaria-gorczyca.pl oraz na Fb kancelarii: Kancelaria Adwokacka Karolina Gorczyca – Barszczewska.

A z nami bądź w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.

Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

3 Comments
  1. Bardzo dobry artykuł. Warto uświadamiać małżonków, że walka o winę (jeśli nie wchodzi w grę orzekanie o alimentach) nie do końca jest opłacalna. Najwięcej tracą zawsze dzieci. Zawsze warto spróbować porozumieć się i podpisać porozumienie wychowawcze. Pomimo rozwodu przecież byli małżonkowie pozostaną dalej rodzicami wspólnych dzieci – więc utrzymanie przynajmniej poprawnych relacji jest ważne.

  2. Witam moja partnerka odeszła od męża z którym była w związku małżeńskim 17lat zostawila z nim dwójkę ich dzieci 15i 10lat przez czas małżeństwa opiekowała się domem i dziećmi a także pracowała w gospodarstwie rolnym męża dziećmi nadal jeździ się zajmować i pomaga im na codzień czy jeśli rozwód będzie z jej winy to czy może liczyć że coś jej powinno się należeć od męża po rozwodzie i czy mąż może jej założyć sprawę o alimenty na dzieci jeśli ona jest bezrobotna

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *